Postoj k spoločenskej zodpovednosti kolektívom AdEK SK

Úvod

Snažíme sa pozerať na spoločenskú zodpovednosť zo širokej perspektívy. Vzhľadom na dopravné služby, ktoré poskytujeme rôznym partnerom, máme hlbokú znalosť tematiky spoločenskej zodpovednosti. Nie je to len o aktivitách v rámci našej firmy, je to o celkovej zodpovednosti trhu a ľudí. Naša snaha nekončí pri kúpe vozidiel normy EURO 6, tam práve začína.

Zodpovednosť k ľudskému zdraviu, hodnotám a životnému prostrediu prevyšuje hranice organizačných štruktúr. Všetci zamestnanci našej firmy, rovnako tak firma ako entita, pracujú na výzvach, ktoré presahujú firemné záujmy. Hlavným prístupom je pochopenie globálnych problémov a ich lokálne riešenie. Aktivity, akými pristupujeme k riešeniu spoločenskej zodpovednosti sú v harmónií s našimi podnikateľskými víziami a aktivitami.

Zákaznícka perespektíva

Jadrom nášho myslenia voči zákazníkom je lojálnosť, dôvernosť a otvorená komunikácia. Naša metodológia je nastavená na dlhodobé udržanie obchodného partnerstva. Vzájomného učenia sa a napredovania s našimi obchodnými partnermi.

Dlhodobým komplexným zlepšovaním sa, firma má registrovaných viac ako 2 200 zákazníkov. Spätná väzba od zákazníkov je rovnako tak poučením, ako aj uvedomenie si potenciálu zlepšovania procesov a noriem kvality.

Zákazníci sú informovaní pri tvorbe ponúk na dlhodobé dopravné trasy o tom, ako tieto trasy budeme vykonávať. Aké vozidlá budú použité, náklady spojené s výkonom dopravy. Na základe našich skúseností, sa pokúsime vytvoriť optimálny model pre zákazníka.  Informačný tok je vytvorený tak, aby zákazník dostával iba relevantné informácie v čase, keď ich potrebuje.

Inovačný potenciál

Využívame možnosti kolaborácie medzi zákazníkmi, dodávateľmi a akademickými inštitúciami pre vývoj nových technológií a metód. Našou snahou je zvýšiť efektivitu našej práce skrz vnútropodnikové alebo globálne inovácie. Odľahčiť zamestnancov od nadbytočnej záťaže, poskytovať služby zákazníkov s väčšou bezpečnosťou, ako aj znížiť záťaž na životné prostredie.

Medzi súčasné predmety skúmania patria informačné systémy a platformy. Blockchain technológia, Cloud computing ako aj aplikovanie Rozšírenej reality v doprave. V spolupráci s viacerými partnermi skúmame možnosti využitia a implementácie do našich procesov a systémov.

Výkony firmy

Nebojíme sa priznať, že nepatríme k lídrom v odvetví. Priznávame sa, že sa od lídrov učíme ako zlepšovať našu prácu, procesy, kooperovať so zamestnancami a mnoho iného. Čo dokazujeme hlavne zlepšovaním vzťahov so zákazníkmi a našim okolím.

Ekonomické výsledky

Tržby spoločnosti kopírujú trendy rastu a poklesu v odvetví, za rok 2017 tržby z hlavnej činnosti dosiahli úroveň 860 202€. Spoločnosť vykonala niekoľko strategických investícií do svojho rozvoja, prínosy z týchto investícií sa očakávajú neskôr. Pre urýchlenie rozvoja a implementáciu inovácií spoločnosť využíva hlavne vlastný investičný kapitál.

Spoločnosť platí dane v Slovenskej republike. Platením daní, odvodov a iných poplatkov (napr. mýtnych) spoločnosť podporuje hlavne tvorbu kvalitnejšej infraštruktúry. Ako firmu nás hlavne zaujíma cestná infraštruktúra, digitalizácia štátnej správy a zníženie administratívneho zaťaženia.

Stratégia

Našimi službami umožňujeme obsluhovaným firmám, podieľať sa na globálnom trhu. Ich produkty distribuujeme na čas, podľa dohodnutých kritérií s ohľadom na životné prostredie. Zákazníci tak môžu neprerušene a kľude produkovať produkty a služby.

Našim strategickým cieľom je stať sa poskytovateľom dopravných služieb a zamestnávateľom prvého výberu. Udržateľnosťou a správnym nastavením kultúry firmy chceme mať reputáciu spoľahlivého partnera a spravodlivého zamestnávateľa.

Dnes už zamestnanci hľadia viac na celkový obraz firmy a jej aktivít ako len na platové podmienky. Podobne to platí aj pre zákazníkov v režime B2B.

Hodnoty

Úspešné manažérske rozhodnutia musia brať do úvahy hodnoty, ktoré sa vo firme presadzujú. Správny manažérsky prístup nemôže byť iba o zákazníkoch na prvom mieste, ale zohľadňovaní všetkých zainteresovaných strán.

Medzi významné hodnoty presadzované v AdEK SK patrí aj ochrana údajov. Je to medzinárodné právo, ktoré sa vzťahuje na osobnostné charakteristiky ako aj na obchodné skutočnosti. Ako firma ktorá pracuje s dátovými aj fyzickými tokmi od zákazníkov a spracuje aj iné dáta, máme spoločenskú výzvu dbať na najvyššie zabezpečenie týchto dát a tokov.

V nekonvergovanom systéme, ktorý je spôsobený veľkým množstvom poskytovateľov je našim záujmom hľadať a tvoriť štandardy. Všetky problémy je možné riešiť komunikáciou. Bez nej sú riešenia pomalé a nákladné. Tvorením tlaku na štandardizáciu umožňujeme efektívne komunikovať aj napriek rozličnosti jazyka alebo kultúry. Rovnako tak dbáme na aktuálnosť už nastavených štandardov, ktoré vylepšujeme pre udržanie trendov s odvetvím.

Zamestnanci

Zamestnanci, ako sú vymedzení v § 11 Zákonníka práce. Nepodporujeme čiernu prácu, alebo zneužívanie dier v legislatíve k „zamestnávaniu“ živnostníkov.

K zamestnancom pristupujeme férovo, a hlavným kritériom je ich prístup k výkonu povolania. Čím viac sa aktívne zapájajú a prejavujú zodpovednosť, tým viac nás motivujú k práci s ich potenciálom.

Dbáme na dodržiavanie ľudských práv, zamestnancov sa snažíme čo najviac zapojiť do života firmy. Našou snahou je rozvíjať ich schopnosti, ako profesijne tak aj osobnostne.

Pracovné prostredie

Najväčšou a najviac riskantnou skupinou zamestnanou sú naši vodiči. Vyvíjame maximálne úsilie na zníženie ich pracovnej záťaže, aby sa mohli venovať maximálne vedeniu motorového vozidla. Ich pracovné prostredie, vozidlo udržiavame pravidelnými kontrolami v maximálne bezpečnom a prevádzkyschopnom stave. Vyžadujeme, aby pri vedení vozidla boli maximálne koncentrovaní a vedeli ustrážiť svoje sily. Bránime vodičom v jazde s únavou, nech je zásielka akokoľvek expresná. Okrem pravidelnej údržby, vozidlá vybavujeme zariadeniami, ktoré im umožnia stráviť v čo najväčšom komforte čas mimo domov.

Bezpečnosť pri práci

Základom je osobná ochrana, každý jeden zamestnanec je pravidelne školený o možných rizikách spojených s jeho pracovnou činnosťou. Dbáme na dodržiavanie školení a ich správnom chápaní zamestnancami.

Manažment neustále pracuje na zvyšovaní bezpečnosti najzraniteľnejšej skupiny zamestnancov, vodičov. Každý vodič má vo výbave osobné ochranné pomôcky, prilbu, rukavice a reflexný odev. Reflexný odev sa preukázal, ako najzákladanejšia ochrana zamestnancov. Pre veľký úspech medzi zamestnancami manažment nastavil reflexné prvky, ako povinné pri manipulácií mimo vozidla. V lete majú vodiči ľahké a vzdušné reflexné vesty, pri jarnom/jesennom počasí majú k dispozícií hrubšie reflexné vesty. Následne podľa počasia a želaného komfortu vodiči disponujú reflexnými bundami s vyberateľnými vložkami.

Ako už skôr spomínané, do bezpečnosti patrí aj pravidelná údržba vozidiel flotily. Technický stav vozidiel preukázateľne vplýva na bezpečnosť ich chodu. Spolu so správnou technikou jazdy je možné minimalizovať mieru dopravných kolízií.

Nanešťastie ľudský faktor hrá významnú rolu a dopravné kolízie sa stávajú. Interná smernica nariaďuje vodičom počas vedenia motorového vozidla mať zapnuté bezpečnostné pásy. Rovnako tak sú vodiči povinní pred odchodom na cestu skontrolovať vizuálne stav vozidla, osvetlenia a pneumatík. V prípade najhoršieho, sú vodiči poistení firemnou poistkou.

Zdravotná prevencia

Naši zamestnanci sú pravidelne podrobení lekárskym prehliadkam. Preventívne zdravotné prehliadky sú kľúčové k udržaniu zdravia našich zamestnancov. Je ich nutné chrániť pre chorobami z povolania, dedičnými ochoreniami ako aj možnými infekciami počas pracovných ciest.

Pre ochranu ich osobných údajov nezbierame žiadne zdravotné záznamy našich vodičov, vyžadujeme ale potvrdenia od lekárov o ich zdravotnej spôsobilosti.

K prevencii patrí aj zaškoľovanie vedúcich pracovníkov k odhaľovaniu potencionálnych hrozieb, rovnako tak aj dohľade nad dodržiavaním predpisov.

Zvyšovanie životného štandardu

Je ťažké, až nemožné stanoviť ukazovatele pre životný štandard osobitne každého zamestnanca. AdEK funguje na systéme spätnej väzby a aktívnej komunikácii. Identifikuje prínosy svojej činnosti aj v osobných životoch svojich zamestnancov. Pre vedenie firmy, je motiváciou vidieť rast osobného štandardu zamestnancov.

Verejnosť

Podnikáme vo verejnom priestranstve a preto máme potrebu okrem daňových poplatkov zveľaďovať verejný život v našom okolí. Využívame možnosť darovania 2 % z daní. Túto možnosť sme využili ako firma, aj naši zamestnanci, ktorí ich darovali vybraným prijímateľom.

Podieľame sa príspevkami aj na rozvoji obce, v ktorej pôsobíme a pravidelne prispievame na oslavy konca roka. Za rok 2017 sme vykonali niekoľko dobrovoľných dopráv pre miestnu farnosť, ktorá reštaurovala vianočné drevené pamiatky, poprípade bolo treba doviezť materiál, či lešenie.

Životné prostredie

Postupným zavádzaním digitalizácie dokumentov,  sa firme podarilo znížiť spotrebu papiera, zmenšiť priestory pre archiváciu, ako aj ušetriť toner pre tlač dokumentov. Našim cieľom v oblasti IT infraštruktúry je plne odstrániť papierovú formu dokumentácie pre našich vodičov.

Osvetlenie v areály firmy je LED so zníženou spotrebou, pričom kancelársky priestor je napájaný cez slnečné kolektory. Našou snahou bude viac využívať obnoviteľné zdroje energie pre napájanie hlavne kancelárskych priestorov a areálu.

Postupnou modernizáciou autoparku sa nám podarilo docieliť, že naša aktívna časť flotily je vybavená motormi spĺňajúcimi normy Euro 5 a 6. Rovnako tak, vodiči majú pridelené svoje vlastné vozidlá, s ktorými sa im darí udržiavať nízku spotrebu pohonných hmôt. Aj napriek poskytovaniu služieb expresnej medzinárodnej nákladnej dopravy, naše vozidlá majú dlhú dobu životnosti. Vedením vodičov k šetrnej jazde, nie len sa znižuje spotreba PHM., ale aj opotrebenie pneumatík, brzdových platničiek a v podstate všetkých častí vozidla. Tým nie je potrebná taká častá výmena.

V spolupráci s poskytovateľom pohonných hmôt v EU, sa nám podarilo minimalizovať presuny našich vozidiel z hlavných trás na čerpacie stanice. Mesačne pokleslo presúvanie sa z hlavných ťahov na čerpacie stanice a späť o 62%, čo predstavuje 25 kilometrov.

Nateraz nedokážeme využívať alternatívne pohony v nákladných vozidlách pre naše účely diaľkovej nákladnej dopravy. Podarilo sa nám iniciovať komunikáciu s výrobcami nákladných vozidiel s alternatívnymi pohonmi, tak veríme, že v blízkej budúcnosti sa situácia zmení.

AdEK sa aktívne zapája do recyklácie použitých predmetov a materiálov. Najväčším objemom na recykláciu sú plasty a PET fľaše. Odovzdávame na recykláciu aj kovové súčasti vozidiel, ktoré boli poškodené alebo po poruche. Recykláciu olejov vykonávajú autorizované servisy po vykonaní servisných prehliadok.

 

Zverejnené: Máj 2018